Mimo zmian, zaostrzeń i niekiedy komplikacji, jakie miały miejsce od momentu wdrożenia programu Prosument, jest on nadal największym programem dofinansowania zakupu i montażu mikroinstalacji do produkcji energii elektrycznej i ciepła dla budynków mieszkalnych, dla osób fizycznych, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych oraz jednostek samorządu terytorialnego. 


DLACZEGO ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII?

Instalacje w odnawialne źródła energii zyskują coraz szersze grono sympatyków. Wynika to zarówno z rozwoju zielonych technologii jak również z poszukiwania rozwiązań zwiększających komfort w codziennym życiu oraz dających wymierne oszczędności. Motorem napędowym w rozwoju tych technologii są również wszelkiego rodzaju zewnętrzne źródła finansowania w postaci dotacji, preferencyjnych kredytów i pożyczek, ustawodawstwo oraz rosnąca świadomość Użytkowników.

Nie należy pomijać również aspektów związanych ze zmianą warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które od 1 stycznia 2017 r. znacznie zaostrzyły wymagania odnośnie energooszczędności a kolejna zmiana wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.


PROSUMENT W PIGUŁCE. 

Jak czytamy na stronie nfosigw.gov.pl: 

Dofinansowanie przedsięwzięć obejmuje zakup i montaż nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej lub ciepła, dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych, w tym dla wymiany istniejących instalacji na bardziej efektywne i przyjazne środowisku.

Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Budżet programu wynosi 800 mln zł na lata 2014-2022 z możliwością zawierania umów pożyczek (kredytu) wraz z dotacją do 2020 r.

Finansowane są instalacje do produkcji energii elektrycznej lub ciepła wykorzystujące:

• źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,

• systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, oraz układy mikrokogeneracyjne (w tym mikrobiogazownie) o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe.


FINANSOWANIE WSPARCIE DLA PROSUMENTÓW.

Program prosument nadal oferuje bardzo atrakcyjne warunki finansowania mikroinstalacji. 

Podstawowe zasady udzielania dofinansowania:

- pożyczka/kredyt preferencyjny wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji,

- dotacja w wysokości 15% lub 30% dofinansowania 

- maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych 100 tys. zł - 500 tys. zł, w zależności od rodzaju beneficjenta i przedsięwzięcia,

- określony maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla każdego rodzaju instalacji,

- oprocentowanie pożyczki/kredytu: 1%,

- maksymalny okres finansowania pożyczką/kredytem: 15 lat,

- wykluczenie możliwości uzyskania dofinansowania kosztów przedsięwzięcia z innych środków publicznych.

 NFOŚiGW wdraża powyższy program na trzy sposoby:

1. Dla jednostek samorządu terytorialnego (jst) lub ich związków lub ich stowarzyszeń oraz spółek prawa handlowego ze 100% udziałem jst:

- pożyczki wraz z dotacjami dla jst,

- wybór osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych lub spółdzielni mieszkaniowych (dysponujących lub zarządzających budynkami wskazanymi do zainstalowania małych lub mikroinstalacji OZE) należy do jst,

- nabór wniosków od jst w trybie ciągłym, prowadzony przez NFOŚiGW,

- kwota pożyczki wraz z dotacją ≥ 200 tys. zł.

2. Za pośrednictwem banków:

- środki udostępnione bankom, z przeznaczeniem na udzielanie kredytów bankowych łącznie z dotacjami,

- nabór wniosków od osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, w trybie ciągłym, prowadzony przez banki.

Bankiem wybranym do udostępnienia środków z NFOŚiGW jest Bank Ochrony Środowiska S.A. a informacje o programie można znaleźć na stronie Banku: ENERGA S.A.

3. Za pośrednictwem WFOŚiGW:

- środki udostępnione WFOŚiGW z przeznaczeniem na udzielenie pożyczek łącznie z dotacjami,

- nabór wniosków od osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, jst lub ich związków lub ich stowarzyszeń oraz spółek prawa handlowego ze 100% udziałem jst, w trybie ciągłym, prowadzony przez wojewódzkie fundusze, które podpiszą umowy z NFOŚiGW.


KTO MOŻE ZOSTAĆ PROSUMENTEM – ASPEKTY PRAWNE.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii, która weszła w życie z dniem 1 lipca 2016r. przez Prosumenta należy rozumieć – odbiorcę końcowego dokonującego zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzającego energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą regulowaną ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.2) ), zwaną dalej „ustawą o swobodzie działalności gospodarczej”. Zatem osoby i podmiot mieszczące się w definicji Prosumenta, inwestując w instalacje odnawialnych źródeł energii mogą skorzystać ze wsparcia, jakie określa przywołana ustawa. 

Decydując się na takie właśnie rozwiązanie należy pamiętać o kilku rzeczach: 

Po pierwsze, zgodnie z ustawą przez instalację odnawialnego źródła energii należy rozumieć – instalację stanowiącą wyodrębniony zespół: 

a) urządzeń służących do wytwarzania energii i wyprowadzania mocy, w których energia elektryczna lub ciepło są wytwarzane z odnawialnych źródeł energii, lub

b) obiektów budowlanych i urządzeń stanowiących całość techniczno-użytkową służący do wytwarzania biogazu rolniczego – a także połączony z tym zespołem magazyn energii, w tym magazyn biogazu rolniczego;

Po drugie, przez mikroinstalację należy rozumieć – instalację odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 120 kW;

W praktyce do powyższych instalacji możemy zaliczyć instalacje fotowoltaiczne, instalacje wykorzystujące biogaz lub instalacje hybrydowe czyli takie które składają się z co najmniej dwóch instalacji odnawialnych źródeł energii.

Do instalacji, dla których można w ostatnim czasie zauważyć dominujący wzrost są instalacji OZE do produkcji energii elektrycznej przy wykorzystaniu systemów fotowoltaicznych 

W przypadku produkcji energii elektrycznej na własne potrzeby w instalacji fotowoltaicznej (mikroinstalacji) ustawodawca przewidział kilka proceduralnych ułatwień oraz systemy wsparcia dla Prosumentów, do których możemy zaliczyć:

- Prosument nie musi prowadzić działalności gospodarczej w zakresie produkcji energii ani nie musi posiadać żadnych koncesji;

- Prosument ma możliwość „magazynowania” nadwyżki energii elektrycznej w sieci energetycznej, do której jest przyłączony;

- Sprzedawca energii dokonuje rozliczenia ilości energii elektrycznej wprowadzonej i pobranej z sieci przez Prosumenta w stosunku 1 do 0,7, z wyjątkiem mikroinstalacji o łącznej mocy nie większej niż 10 kW, dla których ten stosunek ilościowy wynosi 1 do 0,8.

- Sprzedawca energii dokonuje rozliczenia ilości energii elektrycznej wprowadzonej i pobranej z sieci przez Prosumenta, za co nie pobiera żadnej opłaty;

- Opłaty za usługę dystrybucji, której wysokość zależy od ilości energii pobranej przez Prosumenta uiszcza sprzedawca, wobec operatora, do sieci, którego przyłączona jest mikroinstalacja;

- Prosument nie ma obowiązku rozliczania się z przychodów z tytułu wprowadzonej energii do sieci;

- Brak konieczności wykonywania dokumentacji projektowej dla instalacji OZE;

- Obowiązek odbioru nadwyżki energii przez sprzedawcę energii;

- Brak obowiązku wystąpienia do operatora sieci o warunki przyłączenia dla instalacji OZE;

- Preferencyjne warunki w zakresie rozliczania energii z instalacji OZE wynoszą 15 lat od dnia uruchomienia produkcji energii w instalacji OZE, lecz nie dłużej niż do 2035 r. 

Podsumowując aspekty prawny można dojść do wniosku, że zostanie Prosumentem jest prostsze niż mogłoby się wydawać. 

Oczywiście nasuwa się wiele wątpliwości, co do gwarancji nałożonych ustawą tym bardziej, że wymaga ona doprecyzowania w pewnych kwestiach chociażby gwarancji niezmienności współczynnika stosowanego przy rozliczaniu wprowadzonej i pobranej energii przez Prosumenta.

Jednak są też istotne zaostrzenia w aspekcie odsprzedaży energii i dofinansowania. Czytając na stronie nfosigw.gov.pl: 

W przypadku instalacji o mocy 0-10 kW służących do produkcji energii elektrycznej, podłączanych do sieci dystrybucyjnej, w których wytworzenie energii elektrycznej i po raz pierwszy wprowadzenie do sieci nastąpi po 01/01/2016, jednoczesne skorzystanie z dofinansowania z NFOŚiGW oraz cen stałych, o których mowa w art. 41 ust. 10 i 15 Ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 478), mogłoby skutkować przekroczeniem dopuszczalnej pomocy publicznej. W związku z tym inwestor, która otrzyma dofinansowanie z programu, nie będzie mógł korzystać z ww. cen stałych. Nadwyżki energii będą mogły być sprzedawane do sieci po cenie rynkowej, zgodnie z art. 41 ust. 8 ww. Ustawy. Inwestor będzie mógł też korzystać z bilansowania półrocznego (net-metering), o którym mowa w art. 41 ust. 14 ww. Ustawy.


PRZYŁACZENIE DO SIECI ENERGETYCZNEJ INSTALACJI OZE.

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym sprzedawca energii ma obowiązek przyłączenia mikroinstalacji OZE o mocy do 40 kW do sieci energetycznej bez wydawania warunków.

W praktyce wygląda to tak, że Prosument składa wniosek do dystrybutora energii elektrycznej dostarczającego energię na danym terenie w terminie do 30 dni przed planowanym uruchomieniem instalacji OZE. 

mapkaprosument

Procedura przyłączenia mikroinstalacji do sieci energetycznej poszczególnych operatorów została szczegółowo opisana na ich stronach internetowych. Można tam również pobrać wnioski o przyłączenie mikroinstalacji do sieci energetycznej:

ENERGA S.A. <- wniosek

TAURON DYSTRYBUCJA S.A. <- wniosek

PGE DYSTRYBUCJA S.A. <- wniosek

ENEA OPERATOR S.A. <- wniosek

RWE STOEN OPERATOR S.A. <-wniosek

Następnie należy zawrzeć umowę kompleksową pomiędzy Dostawcą energii, a Prosumentem, czyli taką, która określa zarówno warunki dystrybucji jak i sprzedaży energii elektrycznej.

Kolejnym krokiem jest montaż licznika dwukierunkowego przez dystrybutora energii elektrycznej, który dokonuje pomiaru ilości energii pobranej z sieci jak również tej do sieci odprowadzonej z nadwyżki wyprodukowanej przez instalacje fotowoltaiczną. 

Po wykonaniu powyższych czynności możemy w pełni korzystać z instalacji fotowoltaicznej oraz z systemów wsparcia, jakie daje nam ustawodawca.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

SFbBox by psd to html